جمعیت بالای 65 سال واکسینه شده و آماده یک مهمانی هستندآمریکایی های قدیمی هنوز اکثر کسانی که واکسینه شده اند را تشکیل می دهند و بسیاری از آنها سو advantage استفاده می کنند و جرات بیرون رفتن دارند.


منبع: khabar-akhar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>