ساختن واحدهای مسکونی در طبقه همکف سبب ارتقاء متراژ مفید میشود اما در عین درحال حاضر ممکن می باشد منجر زیر داخل شدن قیمت کلی فروش در واحدهای دیگر و کمتر شدن فضای مشاعات در ساختمان گردد و سبب کاهش شدن سهم العرصه ی واحدهای دیگر ساختمان شود، بنابراین قبل از تصمیم به احداث واحد مسکونی در طبقه همکف بایستی نکات مثبت و منفی این فعالیت را در کنار نیز بسنجیم تا منجر ضرر و زیان و زیان و یا اختلافات احتمالی در آتی نشود. به این ترتیب قرارداد مسئله این نوشتار هم کلیدی دقت به اینکه موادی از ضابطه دولتی به آن اختصاص یافته است، در مدل عقود مشخص و معلوم قرار میگیرد. همینطور در زمان تهیه و تنظیم مثال اجاره نامه ملک مسکونی ، می بایست به قانون دولتی نیز اعتنا داشته باشیم، زیرا این قرارداد براساس ضابطه دولتی تهیه و تنظیم میشود. همچنین در صورتی که صاحب و مالک به اجاره دادن همین ملک رضایت داشته باشند، قرارداد مربوطه دارای و صحیح خواهد بود. اجاره نامه ملک مسکونی یک گونه قرارداد اجاره کاربردی و حساس بین مردم است. در فرم اجاره طومار ملک مسکونی از مشخصات تمام طرفین، موقعیت و تعهدات آنها، مدت قرارداد، مبلغ اجاره و هر مساله دیگری که در ارتباط اهمیت اجاره مسکن حساس باشد، سخن میشود. به طور تقریبی ۶۶ % رهن املاک تجاری شهر تهران تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان چک کردن شده است. تهران بزرگترین شهر و پایتخت کشور ایران و مرکز استان و برج مسکونی تهران شهرستان طراحی برج آزادی تهران است. آیا همین تعداد واحد مسکونی جدید برای تهران کفایت عرضه را می کند؟ مسکن یکی از مهمترین نیازهای مردمان می باشد و همگی افراد به مکانی برای اسکان نیاز دارند. یکی از از رایجترین ارتباطات در میان مردم، اجاره نشینی هست و هر ساله به تعداد دوچندان نمونه اجاره نامه املاک مسکونی تهیه میشود.

ایندکسر