آخرین چالش برای پارک های اروپا: هجوم دوستداران طبیعت جدیدساکنان قفل شده شهر قاره برای اولین بار از پارک ها و سایر مناطق حفاظت شده بازدید می کنند ، عمدتا کارمندان و درخواست حمایت بیشتر.


منبع: khabar-akhar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>